Norges billigste bøker

Bedrift og læring

Her finner du spennende bøker om Bedrift og læring. Nedenfor er et flott utvalg på over 1.338.248 bøker om emnet.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av Tore Oldervoll, Otto Svorstøl & Robin Bjørnetun Jacobsen
  469,99 - 980,-

  Sinus Forkurs (2022) er skrevet etter revidert fagplan for forkurset til ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs. Læreverket består av: Sinus Forkurs Grunnbok Sinus Forkurs Oppgavesamling Digitale utgaver av Sinus Forkurs grunnbok og oppgavesamling Fagnettsted, gratis Ny utgave av Sinus Forkurs kommer høsten 2022. Sinus Forkurs Grunnbok inneholder all teorien og mange eksempler. En del av eksemplene viser hvordan vi bruker matematikk i fysikk og andre fag. Eksemplene følges av øvingsoppgaver. Det er lagt stor vekt på å bruke et språk som lar studentene lese både teorien og eksemplene på egen hånd. Alt nødvendig stoff blir repetert, slik at det er fullt mulig å lese boka bare med grunnskoleutdanning i matematikk. Både kapitler og delkapitler er ordnet slik at det vanskeligste stoffet kommer til slutt. For studenter som sliter med faget er det fullt mulig å hoppe over slutten av delkapitler og likevel ha godt utbytte av boka. Grunnboka inneholder lommeregnerstoff som i detalj forklarer hvordan studentene skal bruke den. Sinus Forkurs Oppgavesamling er tredelt. Den første delen heter «Øv mer». Her er oppgavene ordnet etter delkapitlene i teoridelen. Den andre delen heter «Blandede oppgaver». Her er det oppgaver som skal løses både uten og med digitale hjelpemiddel. Noen ganger står det i oppgaven om elevene skal bruke hjelpemiddel eller ikke. I andre oppgaver står eleven fritt til å velge metode. I denne delen er det lagt inn merker som viser hvilke oppgaver eleven kan løse når eleven er ferdig med et delkapittel. Den tredje delen heter «Åpne oppgaver». Her er det åpne og utforskende oppgaver som kan være mer krevende enn dem i .«Blandede oppgaver». Til verket følger det også med digitale ressurser på fagnettstedet: sinus-forkurs.cappelendamm.no Her er det mye tilleggsstoff som supplerer bøkene. Blant annet inneholder nettstedet m

 • av Steinar Kvale
  575,-

  Boken gir en grundig gjennomgang av hva det vil si å utføre kvalitative intervjuundersøkelser. Leseren blir veiledet gjennom syv stadier: valg av tema, planlegging, intervjuet, transkribering, analyse, verifisering og sluttrapportering. Har litteraturliste og stikkord- og personregister.

 • av Torsten Thurén
  366,-

  Begynnerstudenter på humanistiske og samfunnsfaglige studier støter på en rekke vitenskapsteoretiske problemer. Denne boka er til hjelp for dem når de skal forstå dette viktige fagfeltet. Forfatteren belyser problemer som sann kunnskap og feilkilder og drøfter forholdet mellom vitenskap og verdier. Sentrale posisjoner som positivisme, hermeneutikk og paradigmetenkning presenteres. Mange eksempler fra humanistiske fag og samfunnsfag bidrar til at sentrale poenger trer klart frem. Med litteraturliste og stikkordregister.

 • - The definitive step-by-step guide to culinary excellence
  av Institut Paul Bocuse
  839,-

  Learn to cook like the professionals with this essential reference work from the renowned Institut Paul Bocuse.

 • av Dag Ingvar Jacobsen & May Britt Postholm
  575,-

  Boken beskriver ulike måter å gjennomføre forskning og hvordan en kan kvalitetssikre forskningen med skolen som forskningsfelt. Det rettes også oppmerksomhet mot hvordan forskeren kan ivareta etiske prinsipper i forskningen. Ulike forskningsdesign presenteres, og i egne kapitler for kvalitativ og kvantitativ metode beskrives det inngående hvordan data kan samles inn og analyseres. Boken gir flere praktiske tips om hvordan en masteroppgave bør se ut, hva som bør være innholdet, og hvordan oppgaven kan struktureres.Boken henvender seg til lærerstudenter og lærerutdannere/forskere, men er også aktuell for studenter og forskere innenfor andre fagfelt.

 • - 14 praksiser for bedre læring
  av Peter Liljedahl
  393,-

  Hvordan kan du skape en engasjerende, motiverende og spennende matematikkundervisning hvor elevene får samarbeide og kommunisere om matematikk?I denne boka presenterer Peter Liljedahl 14 undervisningspraksiser som vil hjelpe deg med å bygge et tenkende klasserom. Du vil få innsikt i hvordan du kan få elevene til å tenke selvstendig, arbeide undersøkende og diskutere mulige løsninger sammen. Forfatteren gir deg konkrete tips til blant annet inndeling i grupper, bruk av vertikale tavler, nye måter å innrede klasserommet på, ulike oppgavetyper og måter å stille spørsmål på.I matematikkundervisningen er det en tendens til at læreren viser elevene hvordan de kan løse oppgavene. Det fører til at elevene kopierer lærerens framgangsmåte framfor å tenke selv. Liljedahl er opptatt av at oppgavetypene elevene jobber med, og ikke minst hvordan læreren veileder i arbeidet med disse oppgavene, har stor betydning. Et tenkende klasserom gir elevene muligheter til å tenke og resonnere i matematikk, både individuelt og kollektivt. Elevene lærer sammen, og de utvikler forståelse i matematikk gjennom aktiviteter og diskusjoner.Forfatteren beskriver praksiser og aktiviteter som fremmer elevenes tenkning, rikt illustrert med eksempler fra egen forskning. Gjennom bokas praktiske tilnærming og metode vil du få et solid fundament til å kunne bygge tenkende klasserom.

 • av Levy Rozman
  284,-

  Learn chess from International Master and YouTube's top chess teacher Levy Rozman (aka GothamChess) in this refreshing and fun guide for beginner and intermediate playersHow to Win at Chess teaches you everything you need to know about the game, including all the important moves and strategies to start off strong and keep you thinking several steps ahead.Full of Levy Rozman's signature charm and humour that have made him beloved by millions of fans, the first half of this unique guide introduces rising players (0-800 Elo rating) to the four key areas to consider when playing chess-openings, endings, tactics, and strategy-and the second half builds upon these core skills for more experienced players (800-1300 Elo rating). Brimming with practical and easy-to-follow tips for improving your game, How to Win at Chess includes over 500 instructional gameplay illustrations to help you better visualize the board, as well as chapter-specific QR codes for exclusive bonus content on Chessly, Rozman's teaching platform.Whether you want to become a recreational chess player or are training to be a Grandmaster, How to Win at Chess is the perfect interactive introduction to the world of chess.

 • - The Biology of Humans at Our Best and Worst
  av Robert M. Sapolsky
  186,-

  Why do we do what we do? This book is at once a tour and a majestic synthesis of the whole science of human behaviour. Brought to life through engaging stories, it offers the fullest picture yet of the origins of tribalism and xenophobia, hierarchy and competition, morality and free will, war and peace.

 • av Dag Einar Sommervoll
  733,-

  Boken forklarer de matematiske kjernebegrepene og illustrerer hvorfor og hvordan matematikken er til stor hjelp i økonomi. Alle kapitlene har øvingsoppgaver av ulik vanskelighetsgrad. Boken egner seg til begynnerkurs i matematikk for økonomistudenter. Med stikkordregister.

 • av Arne Auen Grimenes, Per Jerstad & Bjørn Sletbak
  636 - 1 069,-

  Har forslag til laboratorieøvinger, forsøk, oppgaver og prosjekter. Med fasit.

 • av Dag Ingvar Jacobsen
  640,-

  Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom fasene i både kvalitative og kvantitative forskningsopplegg. Boka egner seg dermed godt til bachelorstudenter som skal lære om samfunnsvitenskapelig metode for første gang.Hvordan gjennomføre undersøkelser? har siden utgivelsen av førsteutgaven i 2000 blitt en av de mest brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Fjerde utgave er en grundig revisjon av den populære boka, og er blant annet oppdatert på følgende områder: Forskningsetiske retningslinjer er oppdatert og drøfter nå alle sider ved personvern og EUs personvernforordning (GDPR) Gjennomføring av litteraturstudier, både systematiske og usystematiske, er viet mye mer oppmerksomhet i forbindelse med utvikling av problemstilling En grundigere gjennomgang av kriterier for valg av caser Sekundærdata (aviser og massemedier, internett, offentlig tilgjengelige dataregistre) og bruk av disse som grunnlag for bachelor- og masteroppgaver er drøftet i mer detalj Utvalgsstørrelse er drøftet mer i detalj, både i kvalitative og kvantitative forskningsdesign Gjennomgangen av kvalitativ analyse beskriver mer utfyllende forskjellen mellom induktive og deduktive tilnærminger, samt abduksjon som analysetilnærming. Bruk av digitale plattformer for innsamling av data er viet enda mer oppmerksomhetBoken er ellers fullstendig oppdatert og inkluderer en rekke nye referanser til pågående metodiske diskurser. Boken kan dermed også fungere som et oppslagsverk for den som søker etter mer spesialiserte tilnærminger til forskningsdesign, datainnsamling, og analyse.

 • av David S. Moore, George P. Mccabe & Bruce A. Craig
  1 278,-

  Introduction to the Practice of Statistics is the classic textbook for teaching statistics. This textbook shows students how to produce and interpret data from real-world contexts, guiding them through the type of data gathering and analysis that working statisticians do every day. With this phenomenally successful approach developed by David Moore and George McCabe, statistics is more than just a collection of techniques and formulas. Instead, students develop a way of thinking about data with a focus on problem-solving that helps them understand concepts and master statistical reasoning. Part of the best-selling Moore family of statistics books, Introduction to the Practice of Statistics is designed for a two-semester 'introduction to statistics' course and offers a rigorous introduction to the subject. This textbook is available on LaunchPad, which combines an interactive ebook with multimedia content and assessment tools, including LearningCurve adaptive quizzing. See 'Instructor Resources' and 'Student Resources' for further information.

 • - The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets
  av Nassim Nicholas Taleb
  166,-

  'One of the smartest books of all time' Fortune'The hottest thinker in the world' Sunday TimesEveryone wants to succeed in life. But what causes some of us to be more successful than others? Is it really down to skill and strategy - or something altogether more unpredictable?This book is the bestselling sensation that will change the way you think about business and the world. It is all about luck: more precisely, how we perceive luck in our personal and professional experiences. Nowhere is this more obvious than in the markets - we hear an entrepreneur has 'vision' or a trader is 'talented', but all too often their performance is down to chance rather than skill. It is only because we fail to understand probability that we continue to believe events are non-random, finding reasons where none exist.'An iconoclastic tour de force ... nothing escapes his Exocets' Evening Standard 'Brilliant' John Kay 'Excellent and thought-provoking ... an entertaining book' Financial Times 'Wall Street's principal dissident' Malcolm Gladwell

 • - your journey to mastery, 20th Anniversary Edition
  av David Thomas
  539,-

  The Pragmatic Programmer is a remarkable book penned by David Thomas. Published in 2019, this book falls under the genre of computer programming and software development. The book is a gem for those who seek to enhance their programming skills. It provides practical advice on a wide range of topics, including personal responsibility, career development, and creating flexible, robust code. The Pragmatic Programmer is not about a particular language or development environment; it's about approaching programming in a pragmatic and thoughtful way. The book is published by Pearson Education (US), a well-known name in the field of educational and professional publishing. It's an essential read for programmers who are serious about honing their craft.

 • av Odd O. Aalen, Arnoldo Frigessi, Tron Anders Moger, m.fl.
  594,-

  Boka gir ei grunnleggende innføring i statistisk metode og i sannsynlighet. Den er særlig retta mot studenter og forskere i medisin og helsefag. Den tar også for seg overlevelsesanalyse, logistisk regresjon, prinsipper for planlegging av kliniske prøver og statistisk analyse i epidemiologi. Har oppgaver med fasit og register.

 • - en ressursbok
   
  482,-

  Denne fagfellevurderte antologien er en forskningsbasert ressursbok for alle som er interessert i å undersøke, forstå og delta i utvikling og innføring av velferdsteknologiske løsninger innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.Boken skal gi studenter, forskere og praktikere grunnlag for å kunne være kompetente og reflekterte deltagere i utviklings- og innføringsprosesser og til å sette verdier og sosiale konsekvenser i sentrum. Boken er organisert i to hoveddeler. Den første introduserer leseren for temaet og konteksten velferdsteknologi inngår i, og utruster leseren med teoretiske ressurser for metodisk arbeid med innføring av velferdsteknologiske løsninger. Den andre består av en rekke empiriske kapitler som presenterer resultater og diskuterer innsikter fra prosjekter med velferdsteknologi på ulike tjenesteområder.Målgruppen for Velferdsteknologi er studenter på master- og doktorgradsnivå, ansatte i helse-, omsorgs- og velferdstjenester som står overfor utfordringen med å skulle vurdere velferdsteknologiske tjenesteløsninger, og forskere i det fremvoksende fagfeltet velferdsteknologi.

 • - perspektiver på teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste
   
  384,-

  Om vi tenker at teknologi er et middel, og velferd er å ha det bra, kan vi se for oss at teknologiske nyvinninger kan bidra til økt selvstendighet og et enklere hverdagsliv for personer med ulike former for sykdom eller funksjonsnedsettelser. Dette er også den fremste målsetningen med implementering av velferdsteknologi innen helse- og omsorgstjenestene: at den enkelte bruker i større grad skal kunne klare seg selv i hverdagen.Boken Velferdsteknologi i praksis gir en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke muligheter ny teknologi kan gi, men belyser samtidig utfordringer ved utvikling og implementering, for den enkelte bruker og de pårørende så vel som for helsearbeiderne og samfunnet. Blant temaene som belyses i boken erutvikling og implementering med hensyn til den individuelle bruker design, teknologiforståelse og innovasjon etiske vurderinger og tilrettelegging Boken vil gi leseren kunnskap som gjør det mulig å kunne bidra til produktutvikling og prosjektgjennomføring innen velferdsteknologi på egen arbeidsplass, samtidig som den inviterer til etiske refleksjoner og viser viktigheten av individuell tilrettelegging.Bokens primære målgruppe er studenter på bachelornivå innen ulike helsefag, spesielt ergoterapi, vernepleie, sykepleie og fysioterapi.

 • av Bjørn Ivar Kruke, Preben Hempel Lindøe, Kjell Harald Olsen, m.fl.
  733,-

  Det norske samfunnet står overfor trusler fra nye og uventede hold. Truslene gjør det nødvendig for aktører på ulike nivåer å planlegge og iverksette tiltak og økt beredskap. Perspektiver på samfunnssikkerhet gir et godt grunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale funksjoner i samfunnet.Boken dekker blant annet følgende temaer: Risiko og sikkerhet i samfunnsvitenskapelig teori Risiko og politiske beslutningsprosesser Sikkerhetsstyring og kontroll Sårbarhet, teknologi og organisasjon Beredskap, kriser og krisehåndtering Ledelsesverktøy i risikostyring Paradokser og dilemmaer i samfunnssikkerhetPerspektiver på samfunnssikkerhet er et læreverk for bachelor- og masterstudenter. Den retter seg også mot ledere og ansatte innen privat og offentlig sektor og andre som ønsker å bli oppdatert innenfor et spennende teori- og praksisfelt i hurtig utvikling.

 •  
  413,-

  Vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål.Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet.Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.Anmelderne sier:"Dette er en solid og utfordrende bok, som kan gi mange aha-opplevelser for både leger i praksis og for kolleger som også ønsker å forske innenfor medisin." Les hele anmeldelsen i Utposten.Se innholdsfortegnelse:

 • - om å arbeide forskningsrelatert
   
  329,-

  All forskning, uansett fagområde, hviler på prinsippene om logisk, kritisk og konsistent tenkning. Hva innebærer det og hva vil det si å jobbe forskningsrelatert?Bestill vurderingseksemplarI denne boken er temaet vitenskapsteori og kvalitative metoder. Ulike syn på kunnskap er sentralt i vitenskapsteorien. I bokens del 1 presenteres tre ulike vitenskapssyn. Dessuten gis en innføring i kritisk tekstlesing og forskningsdesign. I del 2 er den kvalitative forskningsprosessen tema. Kvalitative forskningsmetoder er et viktig verktøy for å arbeide systematisk og målrettet med kunnskapsutvikling.Siste del av boken, del 3, angir kriterier for akademisk skriving og går mer i detalj om hvordan det kan jobbes forskningsrelatert.Boken er skrevet for fagpersoner og studenter innen helse-, sosial- og samfunnsvitenskapelige fag. Dessuten er den aktuell for profesjonelle yrkesutøvere som arbeider med forskningsrelaterte problemstillinger og prosjekter.Se innholdsfortegnelse

 • av Johannes Kleppe, Martin G. Gulbrandsen, Tore A. Kro & m.fl.
  440 - 733,-

  Oppgaver og løsningsforslag nå også i papirutgave. Matematikkstudier krever stor egeninnsats, og oppgavetrening er en viktig del av læringsprosessen. Denne boka inneholder oppgaver for innlæring og repetering av emnene i læreboka Matematikk for ingeniørfag samt fasit til disse. Oppgavesamlingen finnes også som digital arbeidsbok, og her vil du i tillegg finne fullstendige løsningsforslag til et utvalg av oppgavene.

 • av Henrik Svensen
  404,-

  Geolog Henrik H. Svensen har skrevet flere prisbelønte bøker, og i denne boka forteller han den spennende historien om Norges bergarter. De gjør det mulig å forstå alt fra eksplosive vulkanutbrudd til dyrearter og landskap som for lengst er forsvunnet. Å forstå hva bergartene forteller oss, er også å bli kjent med hvordan landet vårt er blitt til. Forfatteren tar oss med gjennom flere milliarder år og viser hvordan landet vårt har vokst frem og blitt forandret, og ikke minst hvordan vi forholder oss til den geologiske tiden og jordskorpen vi bor på. "Et land av stein" er rikt illustrert, og vi stifter bekjentskap med rombeporfyr, skifer, granitt, eklogitt og en mengde andre kjente og ukjente bergarter. Boka er et funn for alle som er interessert i geologi og natur og som er nysgjerrig på hva landskapet rundt oss og grunnen under oss består av.

 • av Henriette Jæger & Mirjam Dahl Bergsland
  394,-

  Alle barnehagelærerstudenter må i løpet av studiet skrive en bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte sammen teori og praksis.Denne boka berører ulike aspekter ved bacheloroppgaven, studentens rolle som forskende, det vitenskapsteoretiske fundamentet, praktisk hjelp i arbeidet med bacheloroppgaven, veiledning og vurdering.

 • - A Complete Course
  av Robert Adams & Christopher Essex
  904,-

 • av Inge Lotsberg
  1 315,-

  Fatigue Design of Marine Structures provides students and professionals with a theoretical and practical background for fatigue design of marine structures including sailing ships, offshore structures for oil and gas production, and other welded structures subject to dynamic loading such as wind turbine structures. Industry expert Inge Lotsberg brings more than forty years of experience in design and standards-setting to this comprehensive guide to the basics of fatigue design of welded structures. Topics covered include laboratory testing, S-N data, different materials, different environments, stress concentrations, residual stresses, acceptance criteria, non-destructive testing, improvement methods, probability of failure, bolted connections, grouted connections, and fracture mechanics. Featuring twenty chapters, three hundred diagrams, forty-seven example calculations, and resources for further study, Fatigue Design of Marine Structures is intended as the complete reference work for study and practice.

 •  
  232,-

 • av Walter Isaacson
  284 - 444,-

  From the author of Steve Jobs and other bestselling biographies, this is the astonishingly intimate story of Elon Musk, the most fascinating and controversial innovator of our era—a rule-breaking visionary who helped to lead the world into the era of electric vehicles, private space exploration, and artificial intelligence. Oh, and took over Twitter. When Elon Musk was a kid in South Africa, he was regularly beaten by bullies. One day a group pushed him down some concrete steps and kicked him until his face was a swollen ball of flesh. He was in the hospital for a week. But the physical scars were minor compared to the emotional ones inflicted by his father, an engineer, rogue, and charismatic fantasist. His father’s impact on his psyche would linger. He developed into a tough yet vulnerable man-child, prone to abrupt Jekyll-and-Hyde mood swings, with an exceedingly high tolerance for risk, a craving for drama, an epic sense of mission, and a maniacal intensity that was callous and at times destructive. At the beginning of 2022—after a year marked by SpaceX launching thirty-one satellites, Tesla selling a million cars, and him becoming the richest man on earth—Musk spoke ruefully about his compulsion to stir up dramas. “I need to shift my mindset away from being in crisis mode, which it has been for about fourteen years now, or arguably most of my life,” he said. It was a wistful comment, not a New Year’s resolution. Even as he said it, he was secretly buying up shares of Twitter, the world’s ultimate playground. Over the years, whenever he was in a dark place, his mind went back to being bullied on the playground. Now he had the chance to own the playground.For two years, Isaacson shadowed Musk, attended his meetings, walked his factories with him, and spent hours interviewing him, his family, friends, coworkers, and adversaries. The result is the revealing inside story, filled with amazing tales of triumphs and turmoil, that addresses the question: are the demons that drive Musk also what it takes to drive innovation and progress?

 • av Ulf Henning Olsson, Svein Søyland, Frank Tolcsiner & m.fl.
  472,99 - 1 152,-

  Denne løsningsboken til Matematikk for økonomi og samfunnsfag gir detaljerte løsninger på mer enn halvparten av oppgavene i læreboken, både oppgavene i teksten og de oppsummerende oppgavene i slutten av hvert kapittel. De øvrige oppgavene er det gitt fasitsvar på. Flere oppgaver er hentet fra eksamensoppgaver som er gitt ved høgskolene. Forfatterne har brukt IT-verktøy der det har vært naturlig, spesielt regnearket Excel. E-boken tilsvarer 9. trykte utgave, Oslo: Cappelen Damm, 2018.

  • 1 152,-
 •  
  4 063,-

  This book focuses on the global landscape in which insurance is transacted, and where it is evolving, driven from within by transformative technologies and externally by the necessity to address risks like climate change and health crises, such as the COVID-19 pandemic.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.