Norges billigste bøker

Rettsvitenskap

Her finner du spennende bøker om Rettsvitenskap. Nedenfor er et flott utvalg på over 162.343 bøker om emnet.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av Børre Pettersen & Atle Sønsteli Johansen
  199,-

  Lovteksten er à jour per 1. januar 2023. En lettfattelig og nyttig kommentarutgave til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Hver paragraf etterfølges av kommentarer utarbeidet av Atle Sønsteli Johansen og Børre Pettersen. Boka inneholder også et nyttig stikkordregister. Atle Sønsteli Johansen er advokat og leder av LOs juridiske avdeling. Johansen har prosedert en rekke saker for de alminnelige domstolene og for Arbeids - retten. Børre Pettersen har gjennom sitt virke som avdelingsleder i LO hatt arbeidsmiljøspørsmål som arbeidsområde. Han var sentral i arbeidet med ny arbeidsmiljølov fra 1975 og til den kom i 1977. Boka er uunnværlig for arbeidstakere, tillitsvalgte, verneombud og bedriftsledere.

 • av Gabrielle Zevin
  154,-

 • av Kristine M. Madsen, Bente Holmvang, Jenny Sveen Hovda, m.fl.
  407,-

  Immaterialrett i et nøtteskall gir en elementær oversikt over de rettsfelter som inngår i den såkalte immaterialretten. Immaterialrett er en samlebetegnelse på opphavsrett, retten til varemerker og andre kjennetegn, patentrett og designrett. I tillegg behandles markedsrettens knowhow- og produktetterligningsregler.Formålet med boken er å gi studenter og andre en forståelig innføring i et komplekst rettsområde.Boken er særlig nyttig for de som arbeider innenfor kulturfeltet, industri- og handel eller tjenesteytende næring, og som trenger kunnskap om hvordan man kan beskytte resultater av skapende innsats.

 • av Ole Gjems-Onstad
  1 598,-

  Bokas formål er å dekke norsk bedriftsbeskatning for praktikere og videregående undervisning i skatterett. Boka er ajourført med ny lovgivning, forskrifter og retts- og lingningspraksis fram til juni 2001. Har litteraturliste, doms- og stikkordregister.

 • av Gerd Engelsrud
  394,-

  Boken er inndelt etter de samme temaene som boken Styring og vern av samme forfatter. Første del gir generelle råd om oppgaveskriving, annen del inneholder praktiske oppgaver knyttet til deltemaer som ansettelse, diskriminering, lønn, ferie, oppsigelse og avskjed, og del tre inneholder eksamensoppgaver og et eksempel på en god besvarelse.

 • av Geir Woxholth
  421,-

  Denne boken er en elementærfremstilling av avtaleretten. Formålet er å gi studenter og andre en forståelig innføring i faget, og boken vil fungere utmerket som repetisjon og innstudering før eksamen så vel som å gi en enkel og oppdatert introduksjon.

 • av Kjetil Mujezinović Larsen & Vibeke Blaker Strand
  421,-

  Boken retter seg mot studenter og andre som ønsker en god oversikt over menneskerettighetene. Menneskerettigheter i et nøtteskall gir en innføring i hvordan menneskerettigheter er beskyttet i internasjonale og regionale konvensjoner, Grunnloven og andre nasjonale lover. Et viktig tema er hvilken betydning konvensjoner om menneskerettigheter har når vi tolker norsk rett. Boken redegjør for innholdet i et vidt spekter av menneskerettigheter, og både økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile og politiske rettigheter inkluderes. Boken retter seg mot studenter og andre som ønsker en god oversikt over menneskerettighetene.

 • av Peter Lødrup & John Asland
  742,-

 • av Geir Woxholth
  421,-

  Denne boken gir en grunnleggende fremstilling av kjøpsretten. Formålet er å gi studenter og andre en lett forståelig innføring i faget. Boken vil også kunne tjene som repetisjon før eksamen. Den inneholder en rekke eksempler og korte praktikumsoppgaver og er skrevet i et enkelt og lettfattelig språk.

 • av Geir Woxholth
  742,-

  Boka gir ei framstilling av avtaleretten. I tillegg til spørsmål om avtaleinngåelse, omfatter den reglene om ugyldighet, avtaleinngåelse ved mellommenn og representasjonsrett i sammenslutninger. Det er lagt vekt på å framheve kommersielle avtaleslutningsteknikker, som f.eks. forhandlinger, anbud og standardavtaler. Med litteraturliste og stikkordregister.

 • av Kaija Bjelland
  459,-

  Denne boka gir en eksamensrettet innføring i forvaltningsrett.Boka er både en innføringsbok og en oppgavesamling. Estetikken er hentet fra grunnskolen, men oppgavene er på universitetsnivå. Bokas fargerike eksempler og oppgaver gir en verdifull praktisk innsikt i forvaltningsretts - faget. Alle oppgavene har løsningsforslag.

 • av Gerd Engelsrud
  770,-

  Styring og vern gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten - både på individuelt og kollektivt nivå.Boken skiller seg fra andre arbeidsrettslige framstillinger ved at det offentlige som arbeidsgiver står i fokus. Generelle emneområder som ansettelse, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, virksomhetsoverdragelse, vern mot diskriminering, styringsrett, håndheving og tilsyn, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor. Det praktiske perspektivet vektlegges gjennom konkrete problemstillinger, henvisninger til Kommunenes personalhåndbok, Statens personalhåndbok, uttalelser fra Sivilombudet og avgjørelser truffet av diskrimineringsnemnda, tvisteløsningsnemnda og domstolene.Boken er oppdatert per 1. september 2021.

 • av Asbjørn Kjønstad
  816,-

  Velferdsrett I omhandler de ulike velferdsrettslige rettighetene, særlig rett til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid. Boken omtaler en rekke nye lovbestemmelser, og det er foretatt store endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, tidligere pasientrettighetsloven. Vesentlige endringer er foretatt i spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, arbeidsmiljøloven, opplæringsloven, barnehageloven og andre lover. Boken gir også en viss omtale av kommende viktige reformer. Boken er ajourført per 1. august 2012 når det gjelder lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser.Velferdsrett I er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den også lærestoffet i juss ved de sosialfaglige studieretningene.Boken er også meget aktuell for NAV-ansatte, helsearbeidere, sosialarbeidere, barnevernspedagoger og ansatte i ulike offentlige etater og interesseorganisasjoner.

 • av David Robson
  174,-

  The Expectation Effect is a captivating book penned by the gifted writer, David Robson. Published in the twilight of 2022 by Canongate Books Ltd., this masterpiece belongs to a genre that stimulates thought and sparks curiosity. The Expectation Effect is not just a title, but a journey into the realm of the mind, exploring the power of our expectations and their impact on our lives. Robson's eloquent writing style coupled with his profound understanding of the subject matter makes this book a must-read. Canongate Books Ltd., renowned for bringing quality literature to readers, once again delivers with this publication. So, prepare to delve into the intriguing world of The Expectation Effect, and allow David Robson to guide you through this enlightening journey.

 • av David J. P. Phillips
  209,-

  ''A hands-on manual for influencing human happiness through your own biology... It doesn''t get any better than this!'' - Thomas Erikson, author of Surrounded by Idiots: The Four Types of Human Behaviour__________OPTIMIZE YOUR BRAIN AND BECOME THE BEST VERSION OF YOURSELFNeurochemicals affect just about everything in our bodies, including how we think and feel.David JP Phillips, an internationally acclaimed Swedish public speaker and coach, guides you through ways to harness the immense power of your mind and optimize your body''s chemical factory by diving deep into six neurochemicals and how they can transform your life from within.High on Life is a mood manual that will guide you through how to use these six key substances naturally produced by your body to create a unique recipe to transform your life.If you''re struggling to feel motivated or finding it hard to enjoy the small things in life, learning how to balance DOPAMINE will help you feel more motivated. DiaLling up your OXYTOCIN will fill your cup up with compassion, generosity and a sense of connectedness with the world and people around you. If the mood rollercoaster is something you desperately want to get off, focus on SEROTONIN, the hormone that serves as a foundation of long-lasting happiness and harmony.Feeling good but missing that extra nudge to challenge yourself a bit more? CORTISOL produced in small doses can help you break out of your comfort zone - and get excited about it. When nothing really happens, anyone can get a little bit bored. Have a laugh, smile more, or sweat it out and get those ENDORPHINS flowing. Or if you want to walk into an important meeting oozing confidence, TESTOSTERONE is your ally. Just be careful not to boost it when making important life decisions.This book is for everyone who longs to feel high on life - naturally.__________

 • av Gabor Maté
  201,-

  The Myth of Normal is a captivating book by the renowned author, Gabor Mate. Published by Random House UK Ltd in 2022, this book falls under the genre of self-help and psychology. Mate, through his profound understanding of human nature and empathy, delves into the concept of 'normal'. He challenges the societal norms and questions the definition of normality that is often imposed upon us. This book is not just a read, but a journey that encourages you to explore and understand your own definition of normal, free from societal constraints. The Myth of Normal is a must-read for anyone seeking to understand themselves and the world around them better. Published by Random House UK Ltd, this book is a testament to Mate's insightful writing and thought-provoking ideas.

 • - 366 Meditations on Power, Seduction, Mastery, Strategy and Human Nature
  av Robert Greene
  157 - 224,-

 • av Peter Attia
  278,-

  Outlive is a riveting work of literature penned by the talented Bill Gifford. Published in 2023 by Random House UK Ltd, this book has already made a substantial impact in the literary world. The genre of the book is not easily defined, as it beautifully intertwines various elements to create a unique reading experience. The author's masterful storytelling and richly detailed narrative are sure to captivate readers from the first page to the last. Outlive is more than just a book; it's a journey that explores the human condition in a way that is both insightful and thought-provoking. This book is a must-read for anyone seeking a deep and engaging reading experience. Published by Random House UK Ltd, it is a testament to their commitment to bringing quality literature to readers around the world.

 • av J. R. R. Tolkien
  164 - 969,-

 • av Jenny Han
  454,-

  The Complete Summer I Turned Pretty Trilogy is a captivating series penned by the talented Jenny Han. Published in 2013 by Simon + Schuster Inc., this trilogy falls under the genre of young adult fiction. The books take you on a journey through the summers of a young girl's life, capturing the essence of youth, love, and the pains of growing up. The author, Jenny Han, masterfully weaves a story that is both heartwarming and heartbreaking, making it a must-read for anyone who enjoys a good coming-of-age story. The Complete Summer I Turned Pretty Trilogy is published by Simon + Schuster Inc., a publisher renowned for their diverse catalogue of books catering to readers of all ages and interests.

 • av John Green
  171,-

 • - Gift Edition
  av Sarah Knight
  132 - 244,-

  The word-of-mouth international bestseller about giving less f**ks and living your best life in the process

 • av The Institution of Engineering and Technology
  1 176 - 1 236,-

  This Code of Practice provides a clear overview of EV charging equipment, as well as setting out the considerations needed prior to installation and the necessary physical and electrical installation requirements.

 • av Dolly Alderton
  196,-

  Living out of a suitcase, waiting for his career as a stand-up comedian to finally take off, Andy struggles to process the life-ruining end of his relationship with the only woman he's ever truly loved. Trying to solve the unsolvable mystery of his broken relationship, he has a lot to learn - not least his ex-girlfriend's side of the story.

 • av Alain De Botton
  224,-

  The essential guide to mental health from the bestselling author of THE SCHOOL OF LIFE. De Botton follows the arc from mental crisis and collapse to convalescence and recovery. Written with kindness, knowledge and sympathy, it is both a practical guide and a source of consolation and companionship in what might be our most anguished moments.

 • av Bradley Nelson
  310,-

  Step into the enlightening world of 'The Body Code' by Bradley Nelson. Published recently in 2023 by Random House UK Ltd, this book is a fascinating journey into the realm of self-discovery. As a pioneer in the genre of self-help and personal growth, Nelson has once again proven his mastery in understanding the human psyche. 'The Body Code' is not just a book; it's a guide to unlocking your potential, a key to understanding your own body and mind. The author's insightful narrative and thought-provoking ideas will captivate you from the first page to the last. Don't miss out on this masterpiece from one of the most respected authors in the field.

 • av Cheryl (Author) Strayed
  164,-

 • av yung pueblo
  216,-

 • av Nicole Lepera
  235,-

  Improve all of your relationships, starting with your relationship with yourself. Nicole LePera says the question she is asked most often is: how do I get someone else to do the work? And the answer is you can't. The only way you can change your relationships is to change yourself: becoming the love you seek from others.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.